ទំនាក់ទំនងនៃកំលាំងពលកម្ម (Labour Relation)

CopyStatusNotesActionsClassification ID
1AVAILABLE 045.Um

Titleទំនាក់ទំនងនៃកំលាំងពលកម្ម (Labour Relation)
Publication TypeBook
Year of Publication2011
AuthorsUm, S
Series Editorសីវ៉ាន់ណាត, អ៊ុំ
Dewey ID045
Full Text
Total votes: 0