ការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកភាគទី១ (Motivating Employees​​ part1)

CopyStatusNotesActionsClassification ID
1AVAILABLE 045.Um

Titleការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកភាគទី១ (Motivating Employees​​ part1)
Publication TypeBook
Year of Publication2011
AuthorsUm, S
Series Editorស៊ីវ៉ាន់ណាត, អ៊ុំ
Dewey ID045
Full Text
Total votes: 0