កម្រងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម: ច្បាប់ក្ស័យធន, ច្បាប់ប្រតិបតិ្តការដែលមានកិច្ចធានា, ច្បាប់មជ្ឈត្តការផែ្នកពាណិជ្ជកម្មភាគ២ (Commercial Laws: Insolvency, Secured Transactions, Commercial Arbitration Part 2)

CopyStatusNotesActionsClassification ID
1AVAILABLE 041.Ano

Titleកម្រងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម: ច្បាប់ក្ស័យធន, ច្បាប់ប្រតិបតិ្តការដែលមានកិច្ចធានា, ច្បាប់មជ្ឈត្តការផែ្នកពាណិជ្ជកម្មភាគ២ (Commercial Laws: Insolvency, Secured Transactions, Commercial Arbitration Part 2)
Publication TypeBook
Year of PublicationSubmitted
AuthorsAnonym,
Series Editorមិនមាន​ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ,
Dewey ID041
Full Text
Total votes: 0