ការជួលបុគ្គលិកនិងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តធនធានមនុស្ស (Staff recruitment and Human Resource Strategic Planning)

CopyStatusNotesActionsClassification ID
1AVAILABLE 045.Um

Titleការជួលបុគ្គលិកនិងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តធនធានមនុស្ស (Staff recruitment and Human Resource Strategic Planning)
Publication TypeBook
Year of Publication2010
AuthorsUm, S
Series Editorស៊ីវ៉ាន់ណាត, អ៊ុំ
Dewey ID045
Full Text
Total votes: 0