​គ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ច(hospitality Management)

CopyStatusNotesActionsClassification ID
1AVAILABLE 044.San

Title​គ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ច(hospitality Management)
Publication TypeBook
Year of Publication2010
AuthorsSang, C, Soun, R, Kim, B, Chheon, S
Series Editorសាំងចន្ទូ,, រ៉ានី, សួន, ប៊ុនណារ៉ា, គីម, ឈឿនសាវន,
Dewey ID044
Full Text
Total votes: 0