សុទ្ធិ៖ កុមារដែលត្រូវគេដកហូត

CopyStatusNotesActionsClassification ID
1AVAILABLE 049.Cam

Titleសុទ្ធិ៖ កុមារដែលត្រូវគេដកហូត
Publication TypeBook
Year of Publication2017
AuthorsCambodia, S
Abstract

ខ្ញុំចង់សរសេរអ្វីមួយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ប៉ុន្តែដោយរវល់នឹងការងារប្រចាំថ្ងៃផង និងដោយខ្វះភាពក្លាហានក្នុងការចាប់ផ្ដើមផង ការសរសេរហ្នឹងចេះតែពន្យាពេលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ

Dewey ID049
Total votes: 0