ព្រះអង្គម្ចាស់តូច

CopyStatusNotesActionsClassification ID
1AVAILABLE 049.Cam
2AVAILABLE 049.Cam

Titleព្រះអង្គម្ចាស់តូច
Publication TypeBook
Year of Publication2018
AuthorsCambodia, S
Abstract

លោកអង់ទ័ន ដឺ សាំងតិចស៊ុយប៉េរី កើតថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩០០ នៅទីក្រុងលីយ៉ុង។ កាលនៅវ័យកុមារ លោករស់នៅជាមួយម្ដាយមីងនៅក្បែរក្រុងអាបេរិយើ។ បន្ទាប់មក លោកបានចូលរៀននៅសាលាសាំក្រ័រឌុយម៉ង់ នៃប្រទេសស្វុីស និងនៅទីក្រុងប៉ារី ដែលជាកន្លែងលោកត្រៀមប្រលងចូលសាលាកងទ័ពជើងទឹក។ ប៉ុន្តែលោកប្រលងធ្លាក់វិញ្ញាសារផ្ទាល់មាត់ ដូចនេះ លោកក៏សម្រេចចិត្តចូលរៀននៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈ។

Dewey ID049
Total votes: 0