ជនជាតិខ្មែរ៖ ស.វ.ទី១៥ - ឆ្នាំ១៩៥៣

CopyStatusNotesActionsClassification ID
1AVAILABLE 049.Bru

Titleជនជាតិខ្មែរ៖ ស.វ.ទី១៥ - ឆ្នាំ១៩៥៣
Publication TypeBook
Year of Publication2003
AuthorsBrunon, P, ម៉េងឈាង, ស៊ុនហេង
Abstract

ប្រទេសកម្ពុជាសម័យដើម មានវិសាលភាពធំធេងណាស់ ស្ថិតនៅអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ ចន្លោះពិភពចាស់បុរាណពីរ គឺឥណ្ឌានៅពីខាងលិច និងចិននៅពីខាងឦសាន។

Dewey ID049
Total votes: 0