ប្រវត្តិការណ៏មួយនៃកម្ពុជា

CopyStatusNotesActionsClassification ID
1AVAILABLE

Titleប្រវត្តិការណ៏មួយនៃកម្ពុជា
Publication TypeBook
Year of Publication2020
AuthorsGardere, JDaniel
Number of Pages667
PublisherDiamond Printing
CityPhnom Penh, Cambodia
Abstract

សៀវភៅស្តីពី ប្រវត្តិការណ៏មួយនៃកម្ពុជា ដំណើរជីវិតឆ្លងកាត់៤សម័យកាលរបស់កិត្តិបរិរក្សបណ្ឌិតគាតឈន់ វរជនដ៏គួរឲ្យស្ងើច ត្រូវបានបកប្រែនិងកែសម្រួលជាភាសាខ្មែរ ពីសៀវភៅដើមជាភាសាបារាំង ដែលមានចំណងជើងថា UNE HISTOIRE CAMBODGIENNE- Les 4 vies de l'etonnant M. Keat Chhon និពន្ថដោយលោក Jean Daniel Gardere បោះពុម្ភផ្សាយដោយគ្រិះស្នានបោះពុម្ភ L' Harmattan នៅប្រទេសបារាំង។

Dewey ID040
Total votes: 0