All Items by Source

ដេតាបេស លើអ៊ីធឺណេត

Cambridge Journals​
Cambridge University Press ដែលមានមាគ៌ាក្នុង ការសន្យាផ្តល់ជូន ដល់ការសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវ ដែលមានកំរិតខ្ពស់ ជាសាកល ។ ថ្មីៗនេះ The Press បានចេញផ្សាយនូវ ទនិ្ននុប្បវត្តិ (ពត៌មាន) ដែលទាក់ទងនឹង ការសិក្សាដែលមាន ការត្រួតពិនិត្យសារ ឡើងវិញជាង២៥០ ច្បាប់សំរាប់ទីផ្សារ ជាសាកល ។​​​ ការស្រាវជ្រាវ ដែលបានផ្ទុក ទុកជាចុងក្រោយពី broad sweep នៃ subject areas, ទនិ្ននុប្បវត្តិ (ពត៌មាន) របស់ Cambridge គឺអាចឈានចូល ទៅកាន់ការព្រីន និង onlineបានជាសាកល ។
តារាងទនិ្ននុប្បវត្តិ (ពត៌មាន) របស់ពួកយើង បានរីកដុះដាល ជាបន្តបន្ទាប់ គឺបានក្លាយ ជាកញ្ចក់ មួយឆ្លុះ បញ្ចាំងពីកម្មវិធី នៃការវិនិយោគ ដែលមានរយៈពេល វែងនៅក្នុងមុខជំនួញ ជាសារពត៌ មានដូច្នេះការ ផ្តល់ជូនជាបន្តបន្ទាប់ របស់ពួកយើងទៅកាន់ សមាគមន៏នៃការ សិក្សាហើយផ្តោត លើការយកចិត្តទុក ដាក់ទៅលើដៃគូ និងអតិថិជនក្នុង សង្គមរបស់ពួក យើង ។ យ៉ាងណា មិញពួកគេអាច បំពេញពត៌មានទាំងពេល បច្ចុប្បន្ននិងពត៌មាន ដែលបានគ្រោងទុក ទៅកាន់ពេល អនាគតបាន ។ ដូចគ្នានេះដែរទនិ្ននុប្បវត្តិ (ពត៌មាន) ទាំងនោះគឺជាកម្ម សិទិ្ធផ្ទាល់របស់ The Press។ Cambridge University Press បានបោះពុម្ពជា តំណាងជាង១០០សង្គមដែល មានវិជ្ជាជីវៈ ច្បាស់លាស់ហើយ Cambridge University Pressបានរួមដៃយ៉ាងជិតស្និទិជា មួយដៃគូដើម្បី ធានាភាពជោគជ័យ ដ៏ប្រសើរនៃសារពត៌ មាននិមួយៗ ។


DOAJ (Directory of Open Access Journals)
DOAJ គឺជា អក្សរកាត់មកពី (Directory of Open Access Journals) គឺជាសារពត៌មាន ដែលមានលក្ខណៈ ជាវិទ្យាសាស្រ្ត និង ដែលបានត្រួត ពិនិត្យដោយ បញ្ញាវ័ន បានផ្តល់ជូននូវ ការប្រើប្រាស់ដោយ មិនគិតថ្លៃ ។ DOAJ ផ្តល់ជូននូវអត្ថបទពេញលេញ គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដែលមានការត្រួត ពិនិត្យគុណភាពរួចជាស្រេច ថែមទាំងគ្របដណ្តប់ ដោយប្រធានបទ គ្រប់ប្រភេទហើយ បានបកប្រែ ច្រើនភាសា ។​គោលដៅនៃ Directory of Open Access Journals គឺដើម្បីបង្កើនភាពងាយ ស្រួលនៃការរកឃើញ និង ការប្រើប្រាស់ពត៌ មានដែលមាន លក្ខណៈ វិទ្យាសាស្រ្តនិង ដែលបានសរសេរដោយ បញ្ញាវ័ន ដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់ និង ឥទ្ធិពលរបស់ DOAJ ។ គោល បំណងរបស់ DOAJ គឺធ្វើយ៉ាងណាអោយ វាផ្តល់នូវភាព ងាយស្រួលយល់និងគ្របដណ្តប់នួវ គ្រប់សារពត៌មានបែប វិទ្យាសស្រ្តនិងសរសេរ ដោយបញ្ញាវ័ន ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ គុណភាពដើម្បីធានាអត្ថន័យ នៃសារពត៌មាន ។ សងេ្ខបមកវិញ DOAJគឺជាទីកន្លែងដែល អ្នកប្រើប្រាស់នឹងអាច រកឃើញអ្វី គ្រប់យ៉ាងដើម្បី ប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ។

JSTOR
JSTOR គឺជាប្រភព​ដ៏ជឿជាក់មួយ​ក្នុងចំណោម​ប្រភពទាំងឡាយ​នៅលើពិភព​លោកសំរាប់ពត៌មាន​​​ ដែលទាក់ទង នឹងមាតិកានៃ ការសិក្សា។
JSTOR មានកំណត់ត្រាទិន្នានុប្បវត្តិ (ពត៌មាន) នៃការសិក្សា រាប់ពាន់  ព្រមទាំងរូបភាព លិខិតកាសែត ទាំងប្រភពឯកសារ បឋម ផ្សេងទៀតជាងមួយ លានច្បាប់ផងដែរ។ JSTORមិនមែនជា សេវាសំរាប់ទាញ ផលចំណេញ ទេ។វាគឺជា សេវាកម្ម សម្រាប់ជួយដល់ អ្នកប្រាជ្ញ ឬ ស្រាវជ្រាវ និង សិស្សានុសិស្ស​ប្រើដើម្បីរុករក​និង​កសាងនូវមាតិការ​ដ៏ទូលំទូលាយនឹង​អាចទុកចិត្តបានមួយ​នៅលើប្រពន័្ធផ្ទុកឯកសារ​​​​ ឌីជីថលដែលរាប់បញ្ចូលនូវ ឃាំ្លងឯកសាររាប់ពាន់ ។ JSTOR ប្រើប្រាស់ពត៌មាន និង ឧបករណ៏បច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីដំឡើងផលិតភាព និង សម្រួលដល់ភាព ជាអ្នកប្រាជ្ញថ្មីមួយ។ JSTOR ជាកត្តាបង្ករឲ្យមាននូវ របកគំហើញ ការប្រើប្រាស់ និង ការថែរក្សា មាតិកាសិក្សាទាំងឡាយ។

OECD iLibrary
OECD iLibrary គឺជា OEDC’s Online Library សំរាប់សៀវភៅ កាសែត និង ស្ថិតិដែលជាផ្លូវមួយ ដើម្បីចូលទៅកាន់ ការញែកនិងទិន្ន័យ របស់ OECD’s។ OECD iLibrary ផ្ទុកនូវការបោះពុម្ព និង datasets ទាំងអស់ហើយ បានចេញផ្សាយ ជាសាធារណៈដោយ អង្គការសហប្រតិបត្តិការ និង អភិវឌ្ឃន៏ សេដ្ឋកិច្ច (OECD) ភ្នាក់ងារថាមពល អន្តរជាតិ (IEAP) ភ្នាក់ងារថាមពល នុយក្លេអ៊ែរ (NEA), មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ (OECD), កម្មវិធីសំរាប់ ការប៉ាន់តម្លៃ និស្សិតជាអន្តរជាតិ (PISA),និងកិច្ចប្រជុំការ ធ្វើដំណើរជា អន្តរជាតិ (ITF) ពត៌មានបានចេញ ផ្សាយជាង 1000 សារពត៌មានគឺគិត ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1998 ៖ បោះពុម្ពលើអត្ថបទ មានចំនួន 2,900 អត្ថបទសង្ខេបពី multi-lingual មានចំនួន 2,500  ចំណងជើង ជាសៀវភៅបែប អេឡិចត្រូនិចចំនួន 6,200 តារាង និង កថាខណ្ឌមានចំនួន 14,000 ជំពូកនិង មាត្រាមានចំនួន 21,000 និងទិន្នន័យបាន បំពេញរួចស្រេច ជាង 4 កោតជា data points មានចំនួន 390 ។